Memory

OEM Memory

Technology Module Type Density Speeds Voltage
DDR4 UDIMM 4GB - 32GB 1866 - 2133 MHz 1.25 V
SODIMM 4GB - 16GB 1866 - 2133 MHz 1.25 V
RDIMM 4GB - 64GB 1866 - 2133 MHz 1.25 V
DDR3 UDIMM 1GB - 8GB 800 - 1866 MHz 1.35 V, 1.5 V
SODIMM 1GB - 8GB 800 - 1600 MHz 1.35 V, 1.5 V
RDIMM 1GB - 32GB 800 - 1600 MHz 1.35 V, 1.5 V
DDR2 UDIMM 512 MB - 4GB 400 - 800 MHz 1.8 V
SODIMM 512 MB - 4GB 400 - 800 MHz 1.8 V
RDIMM 512 MB - 8GB 400 - 800 MHz 1.8 V